Устав

Устав организации «Проектирование Будущего» на языке оригинала

1. Загальні положення

1.1.Громадська організація «Проектування Майбутнього» (далі Організація), є неприбутковою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її членів для спільної реалізації мети та завдань, передбачених Статутом Організації (далі Статутом) і діє на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законодавчих актів, прийнятих відповідно до цього Закону та цього Статуту.

1.2.Організація будує свою діяльність на принципах законності, самоврядування, гласності, добровільності, рівноправності своїх членів незалежно від релігійних переконань, мови, роду занять чи національної приналежності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Обмеження діяльності Організації може встановлюватись тільки Конституцією та Законами України. Організація у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, політичних партій, інших організацій.

1.3.За статусом Організація є місцевою організацією. Діяльність Організації поширюється на територію міста Києва.

1.4.Організаційно-правова форма - Громадська Організація.

1.5.Організація може співпрацювати з органами державної влади, сприяти реалізації місцевих, державних, міжнародних та інших програм, мати партнерські стосунки з політичними силами та громадськими організаціями, іншими об’єднаннями та організаціями, якщо такі стосунки не суперечать меті, Статуту та чинному законодавству України.

1.6.Місце знаходження Організації: м. Київ.

1.7.Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки, власну символіку, які затверджуються Правлінням Організації та реєструються згідно чинного законодавства України.

1.8.Організація може від свого імені в установленому порядку укладати угоди, необхідні для виконання статутних завдань. Організація не відповідає за зобов’язання членів Організації. Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації.

1.9.Організація є неприбутковою організацією.

1.10.Повне найменування українською мовою:

Громадська Організація «Проектування Майбутнього»;

1.11.Скорочене найменування українською мовою:

ГО «Проектування Майбутнього»;

1.12.Повне найменування російською мовою:

Общественная организация «Проектирование Будущего».

1.13.Скорочене найменування російською мовою: ОО «Проектирование Будущего».

2. Мета та завдання організації

2.1.Основною метою діяльності Організації є: сприяння інноваційно- технічного, соціального, екологічного розвитку в місті Києві та задоволення і захист інших спільних прав та інтересів своїх членів та інших громадян.

2.2.Основними завданнями Організації є:

•сприяння правовому, соціальному та професійному захисту членів Організації;

•повна систематизація роботи членів у всіх українських містах, починаючи з Києва, створення прикладу ефективної, результативної і структурованої діяльності для членських груп. Впровадження ефективних інструментів досягнення цілей, починаючи з бізнесу і закінчуючи роботою членів;

•захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян;

•сприяння створенню умов для підвищенню професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Організації, для виконання статутних мети та завдань Організації;

•розробка стратегії просування Організації, що використовує будь-які доступні інструменти; видача точних завдань і кількісно вимірюваних цілей; структуризація всієї існуючої бази знань - відео і друкованих матеріалів;

•проведення масштабного фандрайзингу для пошуку і залучення ресурсів для реалізації проектів Організації;

•розвиток та впровадження інновацій в освіту;

•сприяння пошуку талантів серед молоді та сприяння їх розвитку;

•діяльність по захисту навколишнього середовища;

•організація тематичних конференцій, семінарів і виставок;

•проведення лекцій в освітніх установах;

•створення єдиного суспільного інформаційного та комунікаційного середовища.

3. Права організації

3.1.Організація має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати свої інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

- вносити пропозиції до органів влади і управління;

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

- отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- брати участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

- брати участь у розробленні проектів рішень, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні,

- створювати установи та організації, засновувати підприємства необхідні для виконання статутних цілей, популяризувати своє ім’я (назву), символіку;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, засновувати засоби масової інформації;

- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

- відкривати рахунки в установах банків.

4. Умови і порядок прийому в члени (учасники) організації та вібуття з неї

4.1.Членами (учасниками) Організації можуть бути особи, які досягли 18 років;

4.2.Членство в інших організаціях не заперечує членству в Організації.

4.3.Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними

4.4.Прийняття в члени (учасники) Організації здійснюється на підставі поданої заяви до Правління Організації;

4.5.Протягом 10 календарних днів Правління розглядає заяву про вступ і надає вмотивовану відповідь заявникові. Заявник вважається членом (учасником) Організації з дати прийняття відповідного рішення Правлінням Організації. Виключення з індивідуального членства Організації проводиться за власним бажанням члена у тому ж порядку, що й вступ.

4.6.Почесним членом Організації може бути особа, що зробила істотний внесок в діяльність Організації, сприяє виконанню статутних завдань Організації, набуваючи статусу почесного члена після затвердження Правлінням Організації, згідно подання Голови Правління Організації. Положення про Почесне членство затверджує Голова Організації.

4.7.Члени (учасники) Організації, які систематично не виконують своїх обов’язків та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Організації, або скоїли вчинок, що ганьбить членів Організації, чи намагались використати своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, виключаються з членів (учасників) Організації рішенням Правління Організації.

5. Права та обов'язки членів (учасників) організації

5.1.Члени (учасники) Організації зобов’язані:

5.1.1.Дотримуватися вимог Статуту Організації;

5.1.2.Сприяти досягненню основних завдань та мети Організації;

5.1.3.Вносити вступні та членські внески;

5.1.4.Виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними зборами та Правлінням Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації;

5.1.5.Виконувати рішення Загальних зборів та керівних органів Організації;

5.1.6.Повідомляти про вихід з Організації;

5.2. Члени (учасники) Організації мають право:

5.2.1.Бути членом інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;

5.2.2.Вносити вступні та членські внески на добровільних засадах;

5.2.3.Брати участь у Загальних зборах;

5.2.4.Бути обраним до керівних органів Організації;

5.2.5.Брати участь в обговоренні та реалізації програм Організації;

5.2.6.В разі необхідності одержувати інформацію про діяльність Організації та її керівних органів;

6. Порядок утворення і діяльності статутних органів організації

6.1.Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Організації, які скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на 5 років.

6.2.Загальні збори Організації є повноважними, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 членів Організації. Рішення приймається простою більшістю голосів від числа присутніх членів Організації через голосування, якщо інше не передбачене цим Статутом;

6.3.До виключної компетенції Загальних зборів Організації входить вирішення наступних питань:

6.3.1.Визначення основних напрямків діяльності Організації;

6.3.2.Внесення до нього змін та доповнень та затвердження Статуту Організації;

6.3.3.Визначення розмірів вступних та членських внесків;

6.3.4.Обрання Голови Правління, членів Правління;

6.3.5.Визначення кількісного складу Правління Організації;

6.3.6.Реалізація права власності на майно та кошти Організації;

6.3.7.Затвердження програм та проектів Організації;

6.3.8.Ініціювання позачергової перевірки діяльності Організації;

6.3.9.Слухання та затвердження звітів Голови Правління;

6.3.10.Прийняття рішення про припинення діяльності шляхом реорганізації та ліквідації Організації;

6.4.Позачергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації або на вимогу 10 % членів Організації.

6.5.Правління Організації є постійно діючим керівним статутним органом Організації в період між Загальними зборами. Правління складається з Голови Правління та членів Правління. Кількісний склад Правління визначається на Загальних зборах Організації.

6.6.Правління скликається на засідання Головою Правління по мірі необхідності але не рідше двох разів на рік. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Правління шляхом голосування, якщо інше не передбачене цим Статутом.

6.7.До компетенції Правління Організації належить:

6.7.1.Прийняття рішення про вступ нових членів Організації та вихід з неї;

6.7.2.Затвердження зразків печаток, штампів і символіки Організації;

6.7.3.Затвердження порядку скликання та інформування про чергові та позачергові Загальні збори членів Організації;

6.7.4.Забезпечення виконання рішень Загальних зборів Організації;

6.8.Голова Правління обирається Загальними зборами з числа членів Організації строком на 5 років.

6.9.До компетенції Голови Правління належить:

6.9.1.Скликання засідань Правління;

6.9.2.Здійснення загального керівництва та забезпечення виконання статутних завдань Організації;

6.9.3.Представництво Організації в органах державної влади;

6.9.4.Укладання цивільно-правових угод на користь організації, відкриття рахунків в установах банків;

6.9.5.Виконання доручень Загальних зборів, Правління Організації;

6.9.6.Підпис документів від імені Організації.

7. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна організації, порядок звітності, контролю

7.1.Організація може мати у власності кошти, майно, необхідні для здійснення його статутної діяльності. У власності, користуванні, або у тимчасовому оперативному управлінні Організації можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, грошові кошти, також і в іноземній валюті, інше, отримане та придбане згідно діючого законодавства. Організація має право здійснювати відносно вищезгаданого будь-які угоди, чи дії, що не суперечать статутним цілям Організації та діючому законодавству. Організація є єдиним розпорядником своїх коштів.

7.2.Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, фізичними або юридичними особами, державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.3.З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

7.4.Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

7.5.Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.6.Майно та кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань та цілей Організації а також на організаційно-господарські потреби і не може перерозподілятися між членами Організації;

7.7.Члени Організації не відповідають особистим майном за борги Організації, так само як і Організація не відповідає за борги членів Організації

7.8.Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

7.9.Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для діяльності як в національній, так і в іноземній валютах. Порядок відкриття та ведення банківських рахунків Організації встановлюється Національним банком України. Організація проводить фінансову діяльність згідно діючого законодавства.

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

8.1.Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом повідомлення до реєструючого органу, згідно Закону України “Про громадські об’єднання“.

8.2.3міни та доповнення до Статуту Організації приймаються на Загальних зборах Організації.

8.3.Зміни та доповнення до Статуту вважаються прийнятими, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж ¾ членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

9. Порядок припинення діяльності організації, вирішення майнових питань, пов'язаних з ліквідацією організації

9.1 Припинення діяльності Організації відбувається шляхом ліквідації або реорганізацій. Ліквідація Організації відбувається за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за таке рішення проголосувало ¾ від присутніх членів Загальних зборів або на підставі рішення суду.

9.2.У випадку ліквідації Організації, орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

9.3.З моменту призначення Ліквідаційної комісії всі повноваження по управлінню справами Організації переходять до неї. У п’ятиденний строк з моменту призначення, Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Організації у одному з офіційних органів преси і зазначає строк подачі заяв і претензій кредиторами, оцінює наявне майно Організації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів та розрахунків з посадовими особами Організації, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.4.При ліквідації Організації грошові кошти, що належать Організації, включаючи виручку від продажу її майна, спрямовуються на розрахунки по оплаті праці та виконання зобов’язань перед бюджетом, та іншими кредиторами, у шестимісячний строк з дня опублікування інформації про ліквідацію Організації. Активи Організації в разі її ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані до доходу державного бюджету.

9.5.Реорганізація відбувається за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж ¾ голосів від присутніх на них членів Організації. У разі реорганізації права та обов'язки Організації переходять до правонаступників Організації.

9.6.Кошти та майно Організації, в разі її ліквідації, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

9.7.Після припинення діяльності Організації, майно, надане їй у користування, повертається його власникові.

10. Порядок оскарження рішень керівних органів організації

10.1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг, здійснюється згідно законодавства України про звернення громадян, зокрема, ЦК України, Законом України «Про звернення громадян», Статутом Організації.

10.2. Правління Організації зобов'язано:

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти звернення;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його звернення;

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки зверненнь і суть прийнятого рішення;

- звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

10.3. Якщо Правлінням Організації в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то Голова Правління або члени Правління звертаються до Загальних Зборів Організації, який є Вищим керівним органом Організації. Загальні Збори Організації встановлюють необхідний термін для розгляду звернення, про що повідомляється особі, яка його подала. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

10.4.Загальні Збори Організації зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати звернення, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду звернень.

10.5. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.